pajoohaan.ir

  قرآن و فرهنگ زمانه

1000 تومان

3000 تومان

buy_printed
مبحث نخست این کتاب درباره بازتاب مسائل و ویژگی‌های خاص فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی عصر بعثت در قرآن است که طی آن به این پرسش پاسخ داده شده که قرآن چگونه می‌تواند با خواسته‌ها، آمال و نیازهای عصرهای دیگر مطابقت داشته باشد .در ادامه سه نظریه در ارتباط با نزول قرآن بررسی و ارزیابی می‌شود که عبارت‌اند از1 : ـ به زبان قوم سخن گفتن قرآن2 ;ـ نظریه بازتاب فرهنگ زمانه3 ;ـ نظریه تاثر از فرهنگ زمانه

عناوین اصلی کتاب عبارتند از:

پیش‌گفتار

فرهنگی که قرآن با آن به مبارزه برخاست

الغای تدریجی برده‌داری

توصیف‌هایی براساس مقیاس‌های همگانی

سحر در قرآن

سخنی در باب چشم زخم

خیانت همسران نوح و لوط

continue_text

for_you

related_books

more