pajoohaan.ir

کتاب « نفس و بدن و مسئله معاد مجموعه مقالات همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن » به جهت اهمیت مباحث انسان شناسی و نفس شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی و نیز اهمیت و تأثیر فلسفه نفس بر مباحث فلسفی و با توجه به پیامدهای الاهیاتی آن و نظر به ضرورت ورود به عرصه مباحث تأثیر گذار فلسفی، پژوهشکده فلسفه و کلام
بر آن شد تا مطالعاتی در حوزه فلسفه نفس آغاز کند

بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

نقد اصول حکمت متعالیه در مسئله نفس و معاد

یگانه انگاری نفس و بدن در عین دو ساحتی بودن آن دو و تبیین معاد جسمانی براساس آن

بررسی و تحلیل معادشناسی قرآنی ملاصدرا از منظر مسئله نفس و بدن

اصول صدرایی در معاد جسمانی

رابطه نفس و بدن در روز رستاخیز یا معاد جسمانی از نظر متکلمان و فیلسوفان مسلمان

نوخاسته گرایی وجودشناختی و آموزه های زندگی پس از مرگ

continue_text

for_you

related_books

more