pajoohaan.ir

  طراحی مفهومی نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی
کتاب حاضر، به منظور طراحی و اجرای یک نظام بودجه‌ریزی کارآمد در سازمان‌های فرهنگی و دیگر سازمان‌های مشابه، تهیه و تدوین شده است. مطالب این کتاب در پنج فصل، به صورت گام به گام و کاربردی تنظیم شده است. ابتدا سیر تحول بودجه‌ریزی در مدیریت بررسی شده است. سپس بودجه‌ریزی عملیاتی، مزایای آن، اهداف، انواع،مدیریت اطلاعات و اصول بودجه‌ریزی علمیاتی در سازمان‌های فرهنگی تبیین شده است. در ادامه سه اصل بودجه‌ریزی عملیاتی تشریح شده که عبارتند از: اصل فعالیت محور بودن سیستم هزینه‌یابی؛ اصل راهبرد محور بودن نظام برنامه‌ریزی و بودجه؛ و اصل مدیریت راهبردی عملکرد در نظام بودجه‌ریزی عملیاتی.

continue_text

for_you

related_books

more