pajoohaan.ir

کتاب « نفس و بدن در فلسفه مشاء و حکمت متعالیه(2) » به جهت اهمیت مباحث انسان شناسی و نفس شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی و نیز اهمیت و تأثیر فلسفه نفس بر مباحث فلسفی و با توجه به پیامدهای الاهیاتی آن و نظر به ضرورت ورود به عرصه مباحث تأثیر گذار فلسفی، پژوهشکده فلسفه و کلام بر آن شد تا مطالعاتی در حوزه فلسفه نفس آغاز کند

بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

روحانیة الحدوث والبقاء بودن نفس از نظر ابن سینا

بدن مرجّح حدوث نفس

بررسی نفس شناسی فلسفی در آرای ارسطو و ابن سینا

بررسی تطبیقی آرای توماس آکوئیناس و ابن سینا در باب نفس و بدن

continue_text

for_you

related_books

more