pajoohaan.ir

کتاب «مؤمن الطاق » جریان تفکر اعتزال. اندیشه های خوارج نیز در این دوره همچنان در جای جای کوفه تفکر امامیه را تهدید می کند؛ از این رو در این دوره حساس، سنگینی وظیفه تحکیم و ترویج آموزه های اعتقادی امامیه و دفاع ازآنها در برابر شبهاتِ مخالفان بر دوش متکلمان امامیه و شاگردان مکتب جعفری است

بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

شخصیت، زمینه و زمانه فرهنگی

روش شناسی کلامی مؤمن الطاق

شناخت و معرفت فطری خداوند

برهان وجوب اطاعت مطلق

مباحث متفرقه اعتقادی

continue_text

for_you

related_books

more