pajoohaan.ir

موسیقی همچنان که می تواند در خدمت ارتقای ارزش های معنوی انسان باشد، می تواند در خدمت حیوانیّت انسان در آید و با نواهای شیطانی و حیوانی، احساسات و ارزش های معنوی انسان را کور کند، در این کتاب ابعاد فقهی و اخلاقی غنا در آموزه‌های قرآن و روایی مورد بررسی قرار گرفته است، با توجه به اینکه موسیقی می‌تواند به صورت دوگانه و هم از جهت مثبت و هم منفی مورد استفاده قرار گیرد، ابعاد مثبت و منفی آن از دیدگاهی فقهی و اخلاقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و روش‌های استفاده صحیح از موسیقی و مصادیق غنا یا موسیقی حرام بیان گردیده است. نویسنده ابتدا به موضوع‌شناسی غنا پرداخته و قلمرو بحث از موسیقی را در فقه امامیه بیان نموده و معیارهای غنا بودن موسیقی و صدا را تبیین کرده است. سپس روش بیان حکم غنا در قرآن را مورد تحلیل قرار داده و ابعاد فقهی آن را در روایات بیان کرده و آیات و روایات دلالت‌کننده بر حرمت غنا و موارد استثنای آن را مورد بررسی قرار داده است. بحث در مورد حرمت ذاتی یا عرضی غنا از دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌ تسنن و دلایل قائلان به حرمت و عدم حرمت غنا نزد فقهای فریقین از مباحث دیگری است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

continue_text

for_you

related_books

more