pajoohaan.ir

  مدیریت فرهنگی

5000 تومان

12000 تومان

buy_printed
کتاب حاضر دربردارنده مباحثی در خصوص مدیریت فرهنگی است. ابتدا جایگاه سازمان های فرهنگی بررسی شده و ضمن تعریف مدیریت فرهنگی، اهداف و فلسفه مدیریت فرهنگی بیان شده است. سپس تفاوت سازمان های فرهنگی و غیرفرهنگی گفته شده و سطوح مدیریت فرهنگی ذکر شده است. در ادامه فرهنگ تعریف شده و ابعاد، ویژگی ها، کارکرد، سطوح و لایه های فرهنگ بیان شده است. وظایف مدیران فرهنگی نیز به طور مفصل بررسی شده و چگونگی توانمندسازی و چابک سازی سازمان های فرهنگی تشریح شده است. در نهایت مدیریت کسب و کار فرهنگی مطرح شده است.
بخش های اصلی این کتاب:
پیشگفتار
فصل اول: سازمان و مدیریت فرهنگی
فصل دوم: فرهنگ
فصل سوم: وظایف مدیران فرهنگی
فصل چهارم: چابک سازی سازمان های فرهنگی
فصل پنجم: توانمند سازی سازمان های فرهنگی
فصل ششم: فرهنگ سازمانی
فصل هفتم: سازمان های فرهنگی به مثابه سازمان های یادگیرنده
فصل هشتم: مدیریت کسب و کار فرهنگی
کتابنامه

continue_text

for_you

related_books

more