pajoohaan.ir

کتاب «ابهام زدایی از احکام غیبت »در سال 1354 شمسی یکی از نیکان، که پاره ای از امکانات حیات خویش را صرف گسترش معارف اسلامی می کرد - روحش شاد و پیروش افزون باد - پیشنهاد ترجمه این رساله نفیس را به این جانب داد و من که تا آن زمان نسخه کامل کشف الریبه را ندیده و نخوانده بودم پس از مطالعه، لذّت فراوان بردم و شیفته قلم و تفکّر شهید در این کتاب کوچک شدم، هر چند که به سان دیگر طالبان علوم دینی در دوران تحصیلی با کتاب های شهید دوم، که جزو کتب درسی به حساب می آیند، کم و بیش آشنایی داشته و بهره ها جسته بودم.

فصل اول: انواع غیبت

فصل دوم: انگیزه های غیبت و درمان بیماری غیبت

فصل سوم: موارد جواز غیبت

فصل چهارم: سخن چینی، دورویی و حسد

فصل پنجم: کفاره غیبت

فصل ششم: دوازده حدیث در زمینه حقوق برادران ایمانی

continue_text

for_you

related_books

more