pajoohaan.ir

کتاب «سیر تاریخی اعجاز قرآن نویسنده: سیدحسین سیدی » این اثر با بررسی تاریخی روند شکل گیری مفهوم اعجاز و دیدگاه های مطرح در میان قرآن پژوهان، از گذشته تا دوران جدید، به این مسئله می پردازد که ساختار زبانی و بیانی این کتاب آسمانی، بیش از هر امر دیگری، اعجاز آن را می نماید و مد نظر قرآن پژوهان قرارگرفته است. با جمع بندی دیدگاه ها می توان گفت وجوه غالب رویکرد قرآن پژوهان در جهان اسلام و غرب رویکرد زبان شناختی و ادبی بوده است، تنها در قرن نوزدهم است که برخی مسلمانان، با غلبه گرایش های علمی و پیشرفت آن، به اعجاز علمی قرآن پرداخته اند.

بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اول: مفهوم شناسی اعجاز قرآن به مثابه یک متن

فصل دوم: رویکردهای اعجاز€

فصل سوم: سیر تاریخی اعجاز قرآن

فصل چهارم: اعجاز قرآن در دوران جدید

فصل پنجم: بررسی اعجاز قرآن در ایران معاصر

فصل ششم: اعجاز قرآن و خاورشناسان

continue_text

for_you

related_books

more