pajoohaan.ir

کتاب «درآمدی بر زیّ طلبگی هنجارشناسی جلوه های رفتاری حوزویان » آیا روحانی بودن یک شغل است؟ آیا طلبه یک صاحب حرفه است؟ آیا حوزوی بودن یک صنف است؟ اگر در شغل بودن روحانیت به معنای «کار ویژه ای درآمدزا که ورود بدان به انگیزه امرار معاش صورت می پذیرد» تشکیک روا بداریم، در صاحب حرفه بودن طلبه به معنای «عضویت در گروهی اختصاصی که متعهد به ارائه خدماتی معیّن به جامعه بوده و از یک رشته مهارت های تخصصی و دانش فنّی برخوردار است»، جای تأمل نیست.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: شاخص ها و ملاک های کلی

فصل سوم: تطبیق قواعد کلی بر پرسش های اساسی

continue_text

for_you

related_books

more