pajoohaan.ir

  گفتارهای اخلاقی و اجتماعی
کتاب گفتارهای اخلاقی و اجتماعی، اثر ارزنده ای است از معلم اخلاق، مربی نمونه جامعه و جوانان، حضرت آیت الله ابراهیم امینی که به تعریف و تبیین اخلاق و جایگاه آن در زندگی انسان پرداخته و در مبحث انسان شناسی، ضرورت خودشناسی و هدف از خلقت انسان را توضیح داده است.همچنین طبق آیه قرآن کریم و فرموده رسول اکرم (ص)، فلسفه بعثت را اتمام و کامل کردن کرامت های اخلاقی دانسته است. مقوله هایی چون: خویشتن شناسی، صبر، نیّت پاکیزه، امر به معروف و نهی از منکر، وحدت و دوری از تفرقه، عدالت ورزی، انفاق و نیکوکاری و ... و تأثیر آن ها را در حیات فردی و اجتماعی از مباحث بسیار ارزنده و سازنده این اثر گرانسنگ می باشد.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
پیش‌گفتار
اخلاق و ضرورت آن
انسان‌شناسی
صبر
نیّت
قرآن
ایمان و اسلام
امر به معروف و نهی از منکر
وحدت اسلامی
عدالت
زکات
خمس
انفاق و نیکوکاری
بخل
مردم‌دوستی

continue_text

for_you

related_books

more