pajoohaan.ir

این پژوهش، باتوجه به مسئولیت و مأموریت مبلّغان دینی در دنیای کنونی که هجوم تفکرات گوناگونی ازیک سو و ترفندهای مؤثر تبلیغاتی از دیگر سو و نیز استخدام ابزار و امکانات ارتباطی از سویی دیگر، گاه آدمی را از اندیشیدین و انتخاب گری درست باز می دارد و راه را بر حق طلبان می بندد اهمیتی ویژه دارد. بی گمان مبلّغان دینی تنها با سلاحهای برتر و خنثی کننده می توانند به دستگیری و نجات آدمیان دست بزنند؛ چنین سلاحی با ورود اصولی و روشمند به سیره ائمه(ع) و کار بست روشهای تأثیرگذار آنان حاصل شدنی است. بر این اساس پژوهش حاضر دست مایه ارزشمندی به شمار می رود که راههای مناسب تبلیغ را در اختیار مبلّغان قرار می دهد.

continue_text

for_you

related_books

more