pajoohaan.ir

کتاب «جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور » امروزه این باور وجود دارد که ما در عصر بازگشت انسان به معنویت، یا بازگشت معنویت به زندگی بشر به سر می بریم ; اما نگاهی به روند شتاب زده و گسترده معنویت گرایی ـ که چند دهه بیش از عمر آن نمی گذرد ـ بهوضوح نشان می دهد که با پدیده انفجار معنویت روبه روییم.

بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

بخش اوّل: فطرت در جغرافیای معنویت

بخش دوم: معنویت گرایی پست مدرن

continue_text

for_you

related_books

more