pajoohaan.ir

کتاب «راه های شرعی سپرده گذاری در بانک ها » امروزه استفاده از خدمات بانکی از جمله سپرده سرمایه گذاری، از ضرورت های یک جامعه است؛ زیرا بسیاری از افراد پس اندازکننده، فرصت و تجربه و تخصص کافی برای به کارگیری سودآور پس انداز خویش را ندارند و از این رو به دنبال جای مطمئن برای سرمایه گذاری سودآور و مشروع هستند. در این میان بانک ها و مؤسسات مالی، با تجهیز سرمایه های راکد و به کارگرفتن آنها در فعالیت های اقتصادی، می توانند هم در تأمین خواسته های آنان و هم در رفاه عمومی نقش بسزایی ایفا نمایند. این پژوهش ضمن بررسی ماهیت فقهی ـ حقوقی سپرده گذاری در پی راه جدید سپرده گذاری سودآور و مشروع است.

بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اول:کلیات تحقیق

فصل دوم: بانک و بانکداری

فصل سوم: مروری بر موازین فقهی تحقیق

فصل چهارم:ماهیت سپرده گذاری در بانک ها

فصل پنجم: بررسی راه های شرعی مطرح شده برای سپرده گذاری

فصل ششم: مشروعیت سپرده گذاری به عنوان عقد مستقل

فصل هفتم: نتایج و پیشنهادها

continue_text

for_you

related_books

more