pajoohaan.ir

  نقد و ارزیابی عرفی گرایی در جمهوری اسلامی ایران
این اثر به تحلیل و بررسی عرفی گرایی در جمهوری اسلامی ایران میپردازد و تاثیر سکولاریزاسیون را به عنوان یک متغیر بر سه مولفه نظام و سیاسی یعنی رفتار، ساختار و باور بررسی میکند.
مولف در صدد است، متناظر با شرایط متحول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه در یک دهه اخیر ، در جمهوری اسلامی ایران تحلیلی از منحنی عرفی گرایی ارائه کند.
پژوهشگر فراتر از پژوهش های نظری که طی سه دهه اخیر در زمینه سکولاریسم در ایران نشر یافته است، با روش فراتحلیل و در رویکردی درجه دومی این آثار را موضوع پژوهش خود قرار داده و در مطالعه ای تطبیقی در صدد بررسی میزان تاثیر پذیری جامعه ایران از نظر عرفی گرایی است.
بخش های اصلی این کتاب:
سخنی با خواننده
مقدمه
بخش اول: مبانی نظری
بخش دوم: ارزیابی و نقد نظریه عرفی‌گرایی در حوزه باور
بخش سوم: ارزیابی نظریه عرفی‌گرایی در حوزه ساختار
بخش چهارم: ارزیابی نظریه عرفی‌گرایی در حوزه رفتار
نتیجه‌گیری و ما حاصل بحث
کتاب‌نامه

continue_text

for_you

related_books

more