pajoohaan.ir

قهرمانان کوچک کربلا> مجموعه ای ادبی ـ داستانی است ، که با بهره جستن ازنثری روان و با استناد به منابع تاریخی معتبر، به معرّفی شخصیت های کوچک حادثه ءکربلا (امام باقر، قاسم بن حسن ، عبداللّه بن حسن ، طفلان مسلم ، علی اصغر ورقیه (ع )) می پردازد و با بیانی عاطفی ، تصویرهایی از آن واقعه بزرگ را به گونه ای ملموس پیش روی مخاطب نوجوان می نهد.

continue_text

for_you

related_books

more