pajoohaan.ir

آمدن مهدی موعود(ع) به عنوان منجی بشر، در متون اسلامی با نشانه هایی قرین شده است تا منتظران ظهور با دیدن آن ها به حقانیت مدعی نجات بخشی پی برده و با آمادگی به استقبال او بشتابند؛ اما درگذر زمان، دسته ای از آدمیان به انگیزه های مذهبی یا سودجویی سیاسی، به نشانه سازی هایی دست زدند تا در پرتو آن، حرکت خویش را زمینه ساز ظهور یا خویشتن را به عنوان موعود آخرالزمان جای زنند.این علائم به مرور ایام در اندیشه برخی، امری مسلم تلقی، و موجب رهزنی هایی شده است و به جامی نماید این نشانه ها، با معیارهای علمی به ترازوی نقد گرفته شوند. کتاب تحلیل تاریخی نشانه های ظهور در پی چنین هدفی شکل گرفته و به بررسی نشانه های مشهوری می پردازد که در تاریخ اسلام رخداده یا مورد بهره برداری قرار گرفته است. از دیدگاه مؤلف برخی نشانه ها در حقیقت علامت ظهور بهشمار نمی آیند.

continue_text

for_you

related_books

more