pajoohaan.ir

  فرازهای رسا (زیبایی های بلاغت جمالت در آیات قرآن از دیدگاه تفسیر المیزان)-pdf
معرفی کتاب فرازهای رسا کتاب الکترونیکی «فرازهای رسا» نوشتهٔ فاطمه السادات ارفع در مرکز نشر هاجر چاپ شده است. این کتاب حاوی زیبایی‌های بلاغت جملات در آیات قرآن از دیدگاه تفسیر المیزان است. درباره کتاب فرازهای رسا این کتاب در ۴ فصل، نگاه علامه طباطبایی را به بلاغت جملات در آیات قرآن و تأثیر بخش‌های مختلف آن را در معنا و مفهوم آیات بررسی می‌کند. در فصل اول با عنوان «مفهوم شناسی و مبادی بحث»؛ مفهوم شناسی واژه‌های کلیدی، تفسیر قرآن و علم بلاغت، زندگینامه و آثار علامه طباطبایی، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، ویژگی‌های تفسیر المیزان و منابع ادبی آن مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم با عنوان «جملات خبری و انشایی»؛ در سه بخش جملات خبری، جملات انشایی و جملات دوسویه (خبری-انشایی) بیان شده است. در بخش جملات خبری، معانی ثانویه این جملات و در بخش جملات انشایی، معانی ثانویه اقسام انشای طلبی (امر، نهی، استفهام، تمنّی و ندا) مورد بررسی قرار گرفته، در ذیل هر یک از عناوین، آیات مرتبط از تفسیر المیزان بیان و دیدگاه علامه طباطبایی در آن موضوع بیان شده است. فصل سوم با عنوان «وصل و فصل»، به بررسی جایگاه‌های وصل و فصل در تفسیر المیزان پرداخته و آیات مرتبط از نگاه علامه طباطبایی بیان گردیده است. فصل چهارم با عنوان «ایجاز و اطناب»، اقسام ایجاز و مواضع اطناب بررسی گردیده و دیدگاه علامه طباطبایی در هر یک از موارد ذکر شده، از تفسیر المیزان بیان شده است. در انتها نتیجه نهایی ارائه گردیده است.

continue_text

for_you

related_books

more