pajoohaan.ir

رایانه یکی از بزرگ ترین و عمومی ترین دستاوردهای علمی ـ صنعتی بشر در نیم قرن اخیر است و به موازات پیدایش و گسترش کمی و کیفی خود پرسش های فقهی و حقوقی بسیاری را پیش رو گذاشته است.

در این پژوهش، علاوه بر مفاهیم اصلی بحث، با تاریخچه، تعاریف، ویژگی ها، طبقه بندی جرایم رایانه ای، انواع جرایم علیه رایانه و نمایاندن عناصر قانونی، مادی و معنوی هریک از این جرایم و نیز تحلیل های فقهی آشنا می شویم. همچنین جرایم علیه اشخاص، علیه اموال و مالکیت، علیه اخلاق و عفت عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی، علیه امنیت و آسایش عمومی، و علیه مذهب و مقدسات، از محورهای اصلی این پژوهش است که تلاش شده پس از ارائه مصادیق هریک به تبیین و تحلیل فقهی حقوقی آنها نیز پرداخته شود.


بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

بخش اول: کلیات

بخش دوم: جرایم علیه رایانه

بخش سوم: جرایم ارتکابی از طریق رایانه

نتایج و پیشنهادات

continue_text

for_you

related_books

more