pajoohaan.ir

این کتاب به نقش زنان تأثیرگذار در زندگی حضرت حجت(عج) (پنج سال اول زندگی وی) می پردازد و بر واکاوی روایات و گزارش های مربوط به نقش بانوان بزرگواری چون حُدیث، حکیمه و نرجس (صقیل) در حفظ جان امام(عج) و اثبات نقش امامت وی و ... متمرکز است و کیفیت نقش ها را بررسی می کند.

continue_text

for_you

related_books

more