pajoohaan.ir

  مبانی کلامی اعجاز قرآن کریم
معجزه چیست و بر چه مبنا و ویژگی هایی میتوان امری را معجزه دانست؟آیا قرآن شرایط مورد نظر متکلمان برای معجزه بودن را دارد یا خیر ؟قرآن به چه چیز هماورد طلبید و از چه وجوهی خارق عادت دانسته شده است ؟ آیا معارضین توانسته اند همانند قرآن را بیاورند یا خیر؟
در این اثر تلاش شده تا با رویکرد کلامی و ادله قرآنی به این سوال ها پاسخ داده شود.
بخش های اصلی این کتاب :
پیش گفتار
1. معناشناسی معجزه
2. تحلیل مبانی کلامی اعجاز
3. تطبیق مبانی کلامی معجزه بر قرآن
4. بررسی پندارها و تردیدها درباره عدم معارضه با قرآن
5. وجوه اعجاز قرآن
کتاب نامه

continue_text

for_you

related_books

more