pajoohaan.ir

در آغاز هزاره سوم ظهور فن آوری نوین در عرصه هایی مانند اطلاعات، پزشکی، آموزش، تجارت و جنگ از یک سو، درهم ریختگی مرزهای فرهنگی و هویت های ملی در کشاکش چالش با فرایند جهانی شدن از دیگر سو و ظهور انسان تک ساحتی، خانواده های هسته ای، کلان شهرها، گسست نسل ها، دولت الکترونیک، جوامع شبکه ای و شکل گیری نهضت هایی چون محیط زیست گرایی، فمینیسم اخلاقی، معنویت های سکولار و دیانت های ساخت زدایی شده، جملگی زندگی معاصر را با مسائل پیچیده ای روبه رو کرده و در تطبیق معیارهای اخلاقی و تشخیص عملکرد درست و زندگی خوب به چالش کشیده است.


بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: گزارشی از برخی شاخصه های مهم اخلاق کاربردی

continue_text

for_you

related_books

more