pajoohaan.ir

  درآمدی بر پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اسلامی
اعتیاد، یکی از مشکلات جدّی جوامع امروزی و دارای ابعاد مختلفی است که از جملة‌ این ابعاد، بُعد معنوی آن است. بررسی‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور، از اهمیّت دینی و معنویت به عنوان عاملی قوی و محافظت‌کننده در پیشگیری از مصرف مواد روان‌گردان و در غلتیدن به مهلکة اعتیاد حکایت دارند و چنانچه فرد یا افرادی از نظر وجود و حضور بُعد دینی ـ معنوی قوی باشند، ‌احتمال مصرف مواد در آنها بسیار کمتر از دیگران است. به این ترتیب، استفاده از آموزه‌‌های دینی و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر فرهنگ، از جایگاه والای در برنامه‌های پیشگیرانه و درمانی برخوردار است.

continue_text

for_you

related_books

more