pajoohaan.ir

  مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول
(*)(*)(*)( )( )
category: حقوق
language: فارسی

1000 تومان

3500 تومان

buy_printed
نگارنده در این کتاب، با بررسی تفصیلی و استدلالی جنبه های گوناگون "ایجاب" و "قبول"، و به شیوه مطالعه تطبیقی و استفاده از متون خارجی، این موضوعات را مطرح می سازد: ایجاب عام، ایجاب ملزم، زوال ایجاب، عقود مکاتبه ای، و تبیین نظری دو نهاد حقوقی ایجاب و قبول. در بخش نخست کتاب، کلیاتی در باب اعلام اراده، لزوم و نحوه آن به وسیله الفاظ، افعال، اشاره و سکوت، آورده شده است. در بخش دوم ایجاب و جنبه های مختلف آن تبیین می شود. مباحث بخش سوم نیز به قبول و ویژگی های آن (تطابق قبول با ایجاب)، تقدیم و توالی ایجاب و قبول، نظریات چهارگانه در عقود مکاتبه ای، و نیاز به تشریفات ویژه برای انعقاد عقود و قبول در برخی قراردادهای خاص، اختصاص دارد.
بخش های اصلی این کتاب :
بخش اوّل: کلیات
بخش دوم: ایجاب
بخش سوم: قبـول

continue_text

for_you

related_books

more