pajoohaan.ir

یکی از نیازهای فطری بشر، راز و نیاز با آفریدگار است. برای نیایش با خدا واژه‌ها و الفاظ ویژه‌ای لازم نیست و هرکس به قدر معرفت خویش با خدا سخن می‌گوید. ولی نیایش‌هایی که بر زبان اولیا و اصفیا جاری شده، لطافت و زیبایی لفظی و معنوی خاصی دارد که رشته پیوند دل‌ها با خداوند را مستحکم می‌سازد. این کتاب، دعاهایی که از لسان انبیا و فرشتگان در قرآن آمده، جمع‌آوری و درباره آنها توضیحاتی داده شده است. همچنین فهرست موضوعی دعاها در پایان کتاب آمده است.

continue_text

for_you

related_books

more