pajoohaan.ir

  هرمنوتیک حقوقی
هرمنوتیک حقوقی در معنای وسیع آن، شامل دو بخش متمایز است:
بخش هنجاری آن که منطق فهم و تفسیر متون حقوقی، اعم از قوانین و مقررات و رویه ­های قضایی و قراردادها را در بر می­گیرد، عهده ­دار تنقیح اصول و قواعد و توصیه ­های روشی مربوط به فهم و تفسیر این­گونه متون است.
بخش دوم هرمنوتیک حقوقی، وجه فلسفی دارد و به بررسی مباحث و پرسش های نظری مربوط به متن حقوقی و فهم و تفسیر حقوقی می­پردازد.
نوشتار حاضر، صرفاً متمرکز بر وجه فلسفی هرمنوتیک حقوقی است و از آن­جا که هرمنوتیک حقوقی در سیمای فلسفی آن، بخشی از فلسفه حقوق است، این اثر ذیل «فلسفه حقوق» قرار می­گیرد.

continue_text

for_you

related_books

more