pajoohaan.ir

نقابت به معنی سرپرستی و ریاست است و دیوان نقابت، بر آن بخش از تشکیلات سیاسی – اداری حکومت عباسیان اطلاق میشد که در نیمه نخست قرن سوم هجری شکل گرفت و وظیفه سرپرستیسادات (بنی هاشم) را به عهده داشت. خلیفه یا سلطان، از میان شخصیت های صالح، عالم و مقبول بنینامیده « نقیب النقبا » هاشم، سرپرستی برای تمامی سادات سرزمین های زیر فرمان خود برمی گزید کهمیشد و اداره دیوان نقابت و انتخاب نقیبان شهرها، محلّه ها و قبایل بر عهده او بود. هر نقیب، موظف بهپرداخت مقرری ماهانه، حفظ انساب و صیانت از شأن سادات تحت سرپرستی خود بود که بر تحصیل،ازدواج، اشتغال و معاش آنان نظارت داشت و از حقوق آنها در دادگاهها و دیگر دیوانها دفاع میکرد.این تشکیلات، از ترکستان چین در شرق تا اندلس در غرب جهان اسلام، دامن گسترد و پس از عباسیاننیز قرنها در دولتهای مختلف اسلامی دوام آورد.

continue_text

for_you

related_books

more