pajoohaan.ir

  ویژگی های شیعی امام مهدی عج در روایات اهل سنت
تفکر مهدویت ریشه مشترک ( روایات نبوی ) و نقاط اشتراک فراوانی میان شیعه و اهل سنت دارد، اما شاید در بدو امر چنین به نظر برسد که در این اندیشه میان
دو مذهبی اختلاف و تفاوت های عمده ای در موضوعات مهمی همچون نسب ، نام پدر ، تولد ، نصب الهی ، عصمت و علم الهی حضرت مهدی عجل الله فرجه
الشریف وجود دارد ، در این اثر پژوهشی برای نخستین بار امور مذکور با استفاده از روایات نبوی اهل سنت مورد اثبات قرار گرفته و علت اختلاف فعلی این دو
مذهب در این عقیده با وجود سرچشمه مشترک ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بخش های اصلی این کتاب :
فصل اول : مفاهیم و کلیات تحقیق
فصل دوم : نام و نسب حضرت مهدی عج
فصل سوم : تولد حضرت مهدی عج
فصل چهارم : نصب الهی حضرت مهدی عج
فصل پنجم : علم حضرت مهدی عج
فصل ششم : ارزش و اهمیت امامت حضرت مهدی عج
فصل هفتم : تفکر مهدویت در شیعه و اهل سنت : علل و تفاوت ها
نمایه ها

continue_text

for_you

related_books

more