pajoohaan.ir

زندگی پیامبر اسلام یکی از محورهای اساسی و نخستین موضوعات تاریخ نگاری در اسلام است که خودبه دورههایی تقسیم میشود و یکی از آنها، زندگانی پیش از بعثت آن حضرت است که گاه با روایات واخباری ساختگی یا نه چندان صحیح پیوند خورده است. این پژوهش بر آن است تا گزارشهای موجود راشناسایی کرده و براساس اصول و روش ارزیابی و تحلیل، میزان اعتبار و اتقان آن را سنجیده و به نقدبکشد.

continue_text

for_you

related_books

more