pajoohaan.ir

کتاب حاضر مجموعه‎ای است که مؤلف کوشیده است تا حاصل تجربیات، اندوخته ها و پژوهش‎های خود در سالیان دراز را به رشتۀ تحریر در آورد و روابط دیرین و کهن سرزمین‎های ایران و بنگال را به اهل دانش و پژوهش بنماید و جلوه های گوناگون آن را به نحوی بارز و مستدل، آشکار سازد.
از آنجا که مؤلّف، بنگالی است و بخشی از زندگی خود را نیز در عرصه های فرهنگی و رسانه ای در کشور ایران سپری کرده و با فرهنگ هر دو کشور آشنا و مأنوس بوده، توانسته است با جمع آوری این مجموعه، تأثیر زبان و ادب و فرهنگ سرزمین ایران را در زوایای گوناگون جامعۀ بنگلادش تا حد زیادی نشان دهد.

continue_text

for_you

related_books

more