pajoohaan.ir

با آنکه اتانازی یا قتل از روی ترحم در برخی کشورها قانونی است، از نظر فقهی حرام شناخته شده و فتوایی بر جواز آن نداریم؛ با این حال برخی رویکردها و خلأهای قانونی می تواند در عمل به رواج اتانازی منجر گردد. مانند: انتفای قصاص و دیه در صورت رضایت قبلی مجنی¬علیه بر قتل بنا بر برخی آرای فقهی و ظاهر مواد قانونی، فقدان صراحت قانونی بر جرم بودن معاونت در خودکشی، انتفای مجازات قتل عمد طبق ظاهر قانون و بنابر برخی آرای فقهی در مواردی که قتل از طریق ترک فعل به انجام رسد، امکان ترک درمان در مواردی که بیمار رضایت بر درمان را اعلام نمی دارد، موارد تزاحم در حفظ جان که گاه معیار مشخصی برای تشخیص اهم ندارد و عدم لحاظ جنبه عمومی برای قتل جز در موارد خاص. در کتاب قتل از روی ترحم موارد فوق بررسی و راهکارهایی برای ممانعت عملی از ترویج اتانازی پیشنهاد شده است.بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اول: موضوع شناسی گفتار

فصل دوم: مبانی حقوقی و قوانین

فصل سوم: احکام تکلیفی اتانازی

فصل چهارم: احکام وضعی و مجازات مرتکب اتانازی

continue_text

for_you

related_books

more