pajoohaan.ir

  پرسمان قرآنی جبر و اختیار
(*)(*)(*)( )( )
category: قرآن
publisher: جمال
language: فارسی

free

1600 تومان

buy_printed
از ویژگی این آثار که اولا پرسش های مطرح شده، از مهم ترین و رایج ترین پرسش های آن موضوع است و ثانیا پاسخ ها برای برخورداری از استحکام علمی، مراحل گوناگون تحقیق را پشت سر گذاشته است. همچنین استناد دقیق مطالب نیز از دیگر ویژگی این آثار می باشد.

continue_text

for_you