pajoohaan.ir

اکنون در سومین دهه استقرار نظام اسلامی در ایران، ضروری است که با هدف به ثمر نشاندن گفتمان جدیدی که انقلاب اسلامی در عرصه حیات فردی و اجتماعی انسان ها مطرح کرد و هم چنین تکمیل نظریه ارزشمند امام راحل؛ در زمینه تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، آسبی ها و چالش هایی که نظام جمهوری اسلامی در زمینه قانون گذاری و اداره جامعه براساس موازین اسلامی با آنها روبه رو است، بررسی و برای حل آنها چاره جویی شود.

continue_text

for_you

related_books

more