pajoohaan.ir

  عرفان در آینه قرآن و روایات (عرفان عملی)
این مسئله که خاستگاه عرفانی که امروزه از آن تحت عنوان «عرفان اسلامی» یاد می‌شود ـ چه در بخش نظر (عرفان نظری) و چه در بخش عمل (عرفان عملی) ـ چه بوده و از کجا سرچشمه گرفته، از دیرباز مطرح بوده و دربارۀ آن نظریات گوناگون، بلکه متعارضی ابراز شده است.

continue_text

for_you

related_books

more