pajoohaan.ir

از اهداف اساسی «پژوهشکدۀ اخلاق و روان‌شناسی اسلامیِ» پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهش در آموزه‌های روان‌شناختی قرآن کریم است. قرآن کریم به عنوان مهم¬ترین منبع هدایت، هر چند در ظاهر، ادبیاتی عرفی و قابل‌فهم برای عموم دارد، امّا در عمقِ خود، دارای مبانی نظری و علمی است. اقدامی که باید صورت پذیرد، کشف این مبانی نظری و تئوریزه کردن آنهاست. این کار، در راستای نهضت تولید علم و گامی به سوی نظریه‌پردازیِ مبتنی بر منابع اسلامی و اسلامی کردن علوم انسانی است.
از موضوعات مهم زندگی، مشکلات و گرفتاری آن است که گونه¬های مختلفی دارد و هنگام وقوع، انسان را دچار ضعف و ناتوانی می‌کند و از اقدام صحیح، باز می¬دارد. این مسئله، در قرآن کریم مورد توجّه قرار گرفته است. خداوند متعال در دوره‌های مختلف، اولیای دین و اهل ایمان را با روش‌های متفاوت در برابر مشکلات، توانمند ساخته است. با توجّه به این که قرآن کریم، کتاب زندگی برای همۀ انسان‌ها در همۀ دوران‌هاست، لازم بود که این آموزه¬ها استخراج و طبقه¬بندی شوند. بدین منظور، جناب حجّة ¬الاسلام آقای محسن عطاءاله، عهده‌دار این پژوهش شدند. تدوین نخست این اثر به عنوان پایان‌نامۀ نامبرده عرضه شد و پس از آن با توجّه به روشن شدن برخی نواقص و گشوده شدن دریچه‌های نو، تجدید نظر در بررسی اوّلیه، در دستور کار قرار گرفت. این مرحله، حدود یک سال به درازا کشید. اینک حاصل این پژوهش در اختیار شماست.
این اثر می‌تواند از سویی به غنای علم در حوزۀ بهداشت و سلامت روان کمک کند و منشأ طراحی روش‌های مقابله با استرس و تدوین مداخلات اسلامی گردد؛ و از سوی دیگر، به عموم مردم در توانمندی در برابر مشکلات، یاری رساند.

continue_text

for_you

related_books

more