pajoohaan.ir

زیارت، روایت پیمان است، پیمانی که در روز الست میان خداوند و فرزندان آدم بر محور محبت و دوستی و عشق بسته شد، زیارت همان حکایت عاشقانی است که بر میثاق خود با معشوق ازلی، باقی ماندند و جام جم هستی را به جحیم شرک و کفر و ستم نیالودند.
زیارت، پیمان با پاکان است، پاکانی که در معرکه شهادت، عزت طلبی و هدایت، و جهاد با جهل و تباهی پا نهادند و پیمانه وجود را از باده وصال ، گلگون ساختند، آنان که از سر جان برخاستند و به سر دوست بار یافتند.
زیارت ، تجدید عهدی است با راویان انسان نورانی و نورانیت انسان که به ملکوت معنا رسیدند و سرانجام در حماسه بازسرای پیمان خود جان خویش را در جهادی عظیم تقدیم و تسلیم کردند.

continue_text

for_you