pajoohaan.ir

  مسائل جدید کلامی-pdf
علم کلام از روز نخست به عنوان دفاع از عقاید پی ریزی شده است و این علم اختصاص به مسلمانان ندارد بلکه مسیحیان و یهودیان نیز برای دفاع از عقاید و کتابهای مقدس خود، کلامی دارند که در زبان فارسی به آن «الهیات» و در زبان عربی «علم اللاهوت» می گویند.
کلام اسلامی مانند دیگر علوم روز نخست مسائل اندکی بود ولی به مرور زمان رو به فزونی نهاد.
نخستین مساله کلامی که در میان مسلمانان مطرح شد مساله پیشوایی بود و آن این که آیا پیشوای مسلمانان و خلیفه پیامبر باید از طرف خداوند بزرگ معرفی شود یا این که مردم هم پس از درگذشت پیامبر می توانند رهبر خود را برگزینند و به دیگر سخن: آیا رهبری پس از وفات پیامبر یک مقام تنصیبی است یا یک مقام اختیاری و گزینشی است. امامیه بر قول نخست دیگران بر قول دوم هستند....

continue_text

for_you

related_books

more