pajoohaan.ir

  مجموعه مقالات کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه علامه طباطبایی(جلد دوم)-pdf
برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره مستلزم دستیابی صاحبان کرسی ها به استانداردهای علمی مصوب هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره است؛ دستیابی به این استانداردها خود نیازمند تمرین و تجربه، هم از جانب صاحبان کرسی ها و هم دانشکده های برگزارکننده است؛ از این رو برگزاری کرسی هایی تحت عنوان کرسی های ترویجی پیش بینی شده است، این کرسی ها ، اگرچه ممکن است از استاندارد لازم برای برگزاری کرسی های علمی برخوردار نباشند اما با تبعیت از مقررات تعیین شده توسط شورای کرسی های نظریه پردازی دانشگاه، گامی است در جهت نهادینه سازی فرهنگ نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی و تمرین تجربه صاحبان اندیشه و نظر برای حضور عالمانه و مقتدرانه در کرسی های علمی.

continue_text

for_you

related_books

more