pajoohaan.ir

پرسیدم از بابا
بر روی قرآن رفت
پروانه ای زیبا
من هم دلیلش را
پرسیدم از بابا
آری دلیل آن
بسیار روشن بود
پروانه هم انگار
مشتاق خواندن بود
عاطفه جوشقانیان

continue_text

for_you

related_books

more