pajoohaan.ir

در این پژوهش تلاش شده با تبیین صحیح سیره‌ی بانوان مطرح در قرآن، شبهات از چهره اسلام ناب محمدی زدوده گردد. این بررسی به‌منزله‌ی گامی سترگ در راه بهره‌گیری وسیع از آیات وحی در عرصه انسان‌سازی و جامعه سازی و اصلاح نابسامانی‌های فکری، اخلاقی، اجتماعی خواهد بود.در این راستا، پژوهش حاضر ذیل دو عنوان «بررسی‌های مفهومی» و «سیمای زن در قرآن با نقد آراء روث رودد» گردآوری شده است که از الگوی ساختاری خاصی پیروی نکرده و به نوعی نو آوری در تبویب به حساب می‌آید. شایان توجه است اصل اساسی در ترجمه‌ی این اثر که توسط نگارنده انجام شده، رعایت دقت و امانت بوده است و بر این اساس، از ترجمه‌ی آزاد و یا نقل به مضمون پرهیز شده؛ گرچه به قسمت هایی که اهمیت چندانی نداشتند کمتر پرداخته شده است.

continue_text

for_you

related_books

more