pajoohaan.ir

پیشرفت های خیره کننده بشر در بهره گیری های فوق العاده از طبیعت در قالب صنایع و فناوری های بسیار متنوع و پیچیده، جهان معاصر را با مسئله، بلکه بحران محیط زیست روبرو ساخته است. خطرهای گسترده تخریب و آلودگی های محیط زیست، اعماق دریاها تا فضای ماورای جو و سراسر کره خاکی را تهدید می کند. اگر علیه این بحران کوشش های فراگیر به عمل نیاید، ارمغان دانش و فناوری برای انسان، به جای رفاه و خوشبختی، انواع بیماری های جسمی، روانی و مرگ و میرهای گسترده خواهد بود.

نظام حقوقی مسئولیت مدنی زیست محیطی بدون توجه به ویژگی های خاص خسارات وارده در این حوزه، از مبانی ضعیف و نامشخصی پیروی می کند. کتاب حاضر ضمن ارائه ظرفیت های نهفته در فقه شیعه، به دنبال بیان و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسئولیت مدنی در عرصه محیط زیست در فقه شیعه و حقوق معاصر است.

فرض این کتاب بر این مبنا استوار است که می توان با واکاوی آموزه های فقهی و حقوقی، به نظریاتی چون «نظریه احترام اموال» دست یافت که ضمن حمایت مطلوب از محیط زیست، نظریه های دیگر در زمینه خسارت زیست محیطی را تحت تأثیر قرار می دهد.


بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مبای نظری مسئولیت ناشی از تخریب محیط زیست

فصل سوم: ارکان مسئولیت ناشی از تخریب محیط زیست

فصل چهارم: چگونگی جبران خسارت ناشی از تخریب محیط زیست

continue_text

for_you

related_books

more