pajoohaan.ir

  توسل به اهل بیت

12160 تومان

0.1 تومان

buy_printed
سیره صحابه نشان می دهد که آنان، هم در زمان رسول خدا به او توسل می جستند و هم بعد از رحلت آن حضرت، به قبر ایشان پناه می بردند. اما وهابیت، با قرائتی متحجرانه از آیات قرآنی، این عمل را شرک دانسته و به شدت با آن مخالفت می ورزند. اثر حاضر، مباحث مرتبط با «توسل به پیامبر اکرم(ص) و اولیای دین»، را با نگاهی قرآنی و روایی و از منظر عقل و به شیوة تطبیقی بحث کرده و ثابت نموده آیاتی که مخالفان توسل، به ویژه وهابیان، به آن، تمسک کرده اند همگی دربارة مشرکان است و هیچ تناسبی با موضوع مورد بحث ندارد.

continue_text

for_you

related_books

more