pajoohaan.ir

تاریخ پر افتخار حوزه های علمیه همواره شاهد بروز و ظهور اندیشمندان و بزرگانی است که علاوه بر تلاش علمی و حرکت در مسیر رشد و اعتلای فرهنگی و دانشی جامعه صراط مستقیم الهی را شناخته و با پیمودن طریق انبیای الهی و مکتب اهل بیت مشعل فروزانی برای هدایت و راهنمایی طالبان حق و حقیقت گشته اند. آن قله های ماندگار از این رهگذر باعث پویایی و بالندگی علمی جامعه اسلامی گشته و با بهره های علمی خود درخت تنومند اندیشه های ناب مکتب نورانی اهل بیت را بارورتر کرده اند. نکوداشت ها جشن ها و کنگره های بررسی آثار و اندیشه های چنین شخصیت هایی علاوه بر ادای دین و معرفی ایشان برای نسل جوان حوزه های علمیه خود انگیزه ای برای طرح مباحث عالمانه و فرصتی جهت کنکاش های فراوان دانشی است و بالطبع حاوی برکات و خیرات ارزشمندی است.

continue_text

for_you

related_books

more