pajoohaan.ir

  مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی جلد پنجم فرصت ها و چالش ها ( ادیان توحیدی و مسائل دینی جهان معاصر با رویکرد فرهنگی)-pdf
مسئله شفاعت هم در الهیات شیعی و هم در مسیحیت، در بحث نجات شناسی، اهمیت زیادی دارد.جوهره معنای شفاعت، این است که کسی یا چیزی واسطه بین دو نفر باشد تا توجه یک طرف را به دیگری جلب و خیر خواهی و محبت او را برای طرف مقابل تحصیل کند. در این تحقیق بررسی می کنیم که در الهیات شیعی و مسیحی چه کسانی و بر چه اساسی رحمت الهی را برای انسان های دیگر جلب می کنند. درالهیات شیعه اولیا الله واسطه فیض و رحمت الهی هستندکه در این دنیا و آخرت هم از طریق دعا که بر اساس وجاهت در محضر خداوند است.

continue_text

for_you

related_books

more