pajoohaan.ir

  مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی جلد دوم مطالعات تطبیقی ( ادیان توحیدی و مسائل دینی جهان معاصر با رویکرد فرهنگی)-pdf
شبه جنبش های معنوی نو ظهور new religious movements یا به تعبیر دیگر عرفان های نو ظهور اگر چه دارای عناوین و القاب مختلفی هستند ولی در یک سلسله مبانی با هم مشترک هستند. سخنان و عبارات مختلف آنها به دنبال هدفی خاص و اختصاصی هستند در حالی که با بررسی و دقت بیشتر به این نتیجه می رسیم که همگی آنها با یکسری پیش فرض ها و مبانی فکری مشخص و واحد به دنبال ترویج آموزه های خود هستند و همگی در مبانی و اهداف مشترک بوده و در پی آنند تا پروژه دین واحد جهانی را به مقصد برسانند.

continue_text

for_you

related_books

more