pajoohaan.ir

جامعه شناســی تبلیغ دین، متفاوت از جامعه شناســی تبلیغ اســت که بیشتر جنبه مادی داشــته و به تبلیغ کالاها پرداخته و از ابزار رســانه بهره می برد. در تبلیغ دین، مبلــغ بــا رفتــار انســان ها مرتبــط اســت و بــرای شناســایی جامعــه ای کــه در آن قرار می گیــرد نیــاز بــه علوم و فنونــی مانند جامعه شناســی دارد. اگر یک مبلــغ بخواهد با ار» باشد، در ابتدا لازم است ّافراد جامعه ارتباط داشته باشد و به تعبیری «طبیب دوار» باشد. در ابتدا لازم است مخاطب خویش، نیازها و نوع رابطه های او را بشناســد. برای شــناخت روابط بین انســان ها می توان از جامعه شناســی بهره برد. تاکنون کوشــش مســتمر و منظمی در خصوص جامعه شناســی تبلیغ مذهبی در ایران صورت نگرفته اســت، لــذا شــاید بتــوان این کتــاب را از تلاش هــای آغازین بــرای پر کــردن این خلأ قلمداد نمود.

continue_text

for_you

related_books

more