pajoohaan.ir

مبحث مسئولیت مدنی در فقه را میتوان در دو حوزه مطالعاتی سامان داد:

الف) مباحث فلسفه فقهی مسئولیت مدنی که سه مبحث زیر از جمله مباحث آن هستند: 1. مسئولیت مدنی در کدام حوزه قرار دارد: فقه نظریه ای یا فقه حکمی و یا ...؟ 2. روش شناسی دستیابی به حکم مسئولیت مدنی 3. توجیه پذیری تفکیک میان دو مسئولیت مدنی و کیفری

ب) مباحث فقهی مسئولیت مدنی، که در آن با دو مسئله مهم روبه¬رو هستیم: 1. ادله مسئولیت مدنی 2. دامنه مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه. کتاب مسئولیت مدنی در فقه امامیه یکی از پروژه هایی است

که به صورت عالمانه مسئولیت مدنی را در کنار بحث از ماهیت و ارکان آن مورد بررسی فقهی قرار داده و ادله و مبانی آن را اراده کرده است.بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

بخش اول: مفاهیم و مبانی

بخش دوم: ارکان مسئولیت مدنی

continue_text

for_you

related_books

more