pajoohaan.ir

پژوهش حاضر یکی از زیرمجموعه های کلان پروژه مسئولیت در فقه و حقوق است که پژوهشکده فقه و حقوق سعی دارد به حوزه های مختلف آن بپردازد.

کتاب حاضر مبانی مسئولیت مدنی قراردادی سعی دارد با نظریه پردازی در حوزه مسئولیت مدنی قراردادی، راهکارهایی را ارائه کند که در عین مؤثر افتادن در حل و یا تقلیل مشکلات حقوقی فراروی روابط قراردادی از ویژگی شکل گیری در چارچوب استدلال های عالمانه و انطباق با شاخصه های حجیت فقهی نیز برخوردار باشند.


بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اول: ارکان و شرایط مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد

فصل دوم: نظریات مربوط به مبنای مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد

فصل سوم: تاثیر مبنای مسئولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهد در نظام حاکم بر مسئولیت و قلمرو آن

continue_text

for_you

related_books

more