pajoohaan.ir

امروزه در اثر فراهم آمدن امکانات گوناگون، ابعاد جرم رو به پیچیدگی و دامنه های آن رو به فزونی نهاده است، مواجهه موفقیت آمیز با آن جز از گذر یک سیاست جنایی علمی و برآمده از نظام حقوقی اسلام امکان پذیر نیست نظریه پردازی برای ارائه یک سیاست جنایی با این مشخصات با دو چالش عمده روبه رو است: چالش اول: از جمع کردن میان دو ویژگی یادشده برمی خیزد؛ و چالش دوم: به این برمی گردد که سیاست جنایی به اقتضای عنصر «لزوم تقید به نظام حقوقی اسلام» باید اهداف خود را از فقه برگیرد که دست یابی به اهداف موردنظر آن ـ باتوجه به ادبیات فقه که کمتر در مسیر بیان اهداف شکل گرفته است ـ با دشواری بسیار روبه رو است.

مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی به وادی چالش های این بحث حساس گام نهاده و دیدگاه هایی را با تکیه بر مطالعه و تحلیل نسبت به پاره ای از ابعاد موضوع ارائه کرده است.


بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اول: قابلیت ارزیابی احکام شرعی در سیاست جنایی اسلام

فصل دوم: سیاست جنایی اسلامی و یافته های علمی

فصل سوم: قلمرو سیاست جنایی حکومت اسلامی

continue_text

for_you

related_books

more