pajoohaan.ir

  رهنما 26: شیخ بهایی؛ فقیه ذوفنون
میخواهید شیخ بهایی را بشناسید؟ پرسش زیر پرسشهای شما نیز هست؟ کتابچۀ در دستتان را تا آخر بخوانید.
• شیخ بهایی ایرانی بود یا لبنانی؟ چرا به ایران آمد و چگونه؟
• حکمت نزدیک شدن وی به دربار صفویه چه بود؟
• این مرد پُرسفر به کدام سرزمین ها قدم گذاشت و چه نگرشی دربارۀ شیوۀ هدایت مردم داشت؟
• میراث مانای شیخ بهایی شامل چه آثاری است؟ نوشته های برجستۀ وی از میان ۸۴اثر

continue_text

for_you

related_books

more